ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁-၆၅၄၆၈၁၊ ၀၁-၆၅၄၆၈၄

လိပ်စာ      – အမှတ်(၂၇)၊ ပြည်လမ်း၊ ၆မိုင်ခွဲ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

email – info@mnhrc.org.mm

Complaint Department – protection@mnhrc.org.mm

Promotion and Education Department – promotion@mnhrc.org.mm

International Relation (IR) Department – int.relations@mnhrc.org.mm

Policy and Legal Department – policy-legal@mnhrc.org.mm

Administration Department – admin@mnhrc.org.mm